Stadgar

Gällande stadgar från 2018-04-12

Ändringen av nuvarande stadgar
beslutades första gången vid årsmötet
den 25 oktober 2017 och fastställdes vid
extra årsmöte den 12 april 2018.